Створена відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, знаходиться у сфері управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівСпрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

   Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, Держпродспоживслужби, та цим Положенням і повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України чи органом акредитації іноземної держави, або атестована в державній метрологічній системі.

   Лабораторія є неприбутковою установою, створена для проведення випробувань з метою перевірки та аналізу об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих та інших шкідливих організмів.Найменування та юридична адреса Лабораторії: Повна назва - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ”. Скорочена назва - ДУ “ДОНЕЦЬКА ФІТОЛАБОРАТОРІЯ”. Юридична адреса - 87555, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Італійська, будинок 140 А.

   Основними завданнями Лабораторії є: виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів; визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання; вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення; участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію; з організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин; надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

   До компетенції Лабораторії належать: проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів; участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання; проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів; визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу; участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів; проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин, насінництва та розсадництва спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва інших країн; участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції; співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ІСТА), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); пропаганда знань у сферах карантину та захисту рослин, сфері насінництва та розсадництва; інші функції, визначені законодавством України. Основною метою діяльності Лабораторії є проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів, надання інших платних послуг, віднесених до компетенції Лабораторії.

   Для виконання покладених на неї завдань Лабораторія має право: одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію; залучати працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Лабораторії; утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах окремих фахівців, учених; укладати колективний договір з профспілковим комітетом. Лабораторія зобов'язана: дотримуватись міжнародних та державних стандартів проведення лабораторних досліджень; забезпечувати безпечні умови праці; дотримуватись фінансової дисципліни та збереження державного майна; забезпечувати соціальний захист членів трудового колективу; звітувати перед Департаментом фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби щодо виконання покладених на лабораторію завдань та планів роботи. Лабораторію очолює директор (далі - Директор). На посаду Директора може бути призначена особа, яка здобула вищу освіту ступеня не нижче магістра за спеціальностями агрономічного, біологічного або хімічного спрямування та має досвід практичної роботи на керівних посадах не менше п’яти років. Директор призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держпродспоживслужби за поданням Головного державного фітосанітарного інспектора України, за погодженням з головою Донецької обласної державної адміністрації та начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області. Директор має двох заступників, які призначаються та звільняються з посади Директором за погодженням з Головним державним фітосанітарним інспектором України. На посаду заступника Директора може бути призначена особа, яка здобула вищу світу ступеня не нижче магістра за спеціальностями агрономічного, біологічного або хімічного спрямування та має досвід практичної роботи на керівних посадах не менше трьох років. У межах своєї компетенції Директор: керує діяльністю Лабораторії, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності; розподіляє обов’язки між своїми заступниками; призначає на посади та звільняє з посад працівників Лабораторії; розподіляє обов'язки між спеціалістами Лабораторії, затверджує їх посадові інструкції; застосовує в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Лабораторії; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства; затверджує положення про структурні підрозділи Лабораторії; представляє Лабораторію без довіреності у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори та угоди; видає довіреності на представництво у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами та судах; розпоряджається майном та коштами Лабораторії відповідно до законодавства; розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лабораторії, які затверджуються Держпродспоживслужбою; підписує накази Лабораторії; організовує та забезпечує виконання Лабораторією актів законодавства, наказів Держпродспоживслужби, доручень голови Держйродспоживелужби та розпоряджень Головного державного фітосанітарного інспектора України; організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; підписує документи з питань, що входять до компетенції Лабораторії; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

   Майно Лабораторії утворюється за рахунок: коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, що виділяються на утримання лабораторії та надходять за надання платних послуг; майна, переданого її від інших установ; майна, що виділяється в рамках проектів міжнародної технічної допомоги. Лабораторія відповідно до законодавства володіє та користується майном на праві оперативного управління. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Лабораторії здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших не заборонених законами України джерел. Заборонено розподіл отриманих доходів Лабораторії або їх частини серед працівників Лабораторії (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. Лабораторія є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, офіційні бланки. Реорганізація або ліквідація Лабораторії здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. У разі припинення Лабораторії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються іншій неприбутковій установі відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.